30 Cdo 4033/2015
Datum rozhodnutí: 16.11.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4033/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce P. Č., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 57 Nc 1824/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. listopadu 2014, č.j. 7 Co 2109/2014-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18. listopadu 2014, č.j. 7 Co 2109/2014-20, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. července 2014, č.j. 57 Nc 1824/2013-14, kterým soud odmítl podání žalobce doručené soudu dne 26. listopadu 2013 pro neodstranění vad podání ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ).
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 10. února 2015, č.j. 57 Nc 1824/2013-25, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 23. února 2015.
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 8. dubna 2015, č.j. 57 Nc 1824/2013-32, nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů. Toto rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 28. května 2015, č.j. 7 Co 1118/2015-38.
Soud prvního stupně pak vyzval žalobce usnesením ze dne 13. července 2015, č.j. 57 Nc 1824/2013-48, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení byla dovolateli doručena dne 24. července 2015. Uvedený nedostatek povinného zastoupení však nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu