30 Cdo 4029/2007
Datum rozhodnutí: 11.09.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 4029/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce L. B., proti žalované L. Š., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 98.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 207/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. ledna 2002, č.j. 17 Co 154/2001-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit na náhradu nákladů dovolacího řízení žalované k rukám jejího zástupce advokáta, částku 4.875,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. října 2000, č. j. 13 C 207/97-60, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby mu žalovaná zaplatila částku 98.000,- Kč s příslušenstvím, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 7. ledna 2002, č.j.

17 Co 154/2001-80, rozsudek soudu prvého stupně ve výroku ve věci samé potvrdil,

ve výroku o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně změnil a rozhodl

o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen žalobci dne 28. února 2002 a téhož dne nabyl právní moci.

Dne 27. června 2002 žalobce napadl zmiňovaný rozsudek odvolacího soudu podáním označeným jako dovolání, žádost o ustanovení zástupce . Konstatuje,

že napadený rozsudek neobsahuje poučení o možnosti podání dovolání a že v průběhu celého řízení nebyl poučen o možnosti využití ustanovení § 30 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ). Současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů k podání dovolání.

K dovolání se podáním ze dne 12. ledna 2004 vyjádřila žalovaná prostřednictvím svého advokáta. Poukázala na to, že dovolání neobsahuje důvody jeho podání, ani dovolací návrh, přičemž je opožděné. Proto navrhla jeho odmítnutí.

Usnesením ze dne 18. července 2007, č.j. 13 C 207/97-100, které nabylo právní moci dne 22. srpna 2007, Městský soud v Brně rozhodl, že žalobci se právní zástupce z řad advokátů neustanovuje.

Podáním ze dne 28. srpna 2007 žalobce vzal dovolání zpět.

S přihlédnutím k části dvanácté, Hlavě první, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné též občanský soudní řád, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací věc projednal a rozhodl podle dosavadních právních předpisů (v tomto rozhodnutí je proto dále aplikován o.s.ř. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2001).

Vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví (§ 243b odst. 4 věty druhá o.s.ř. v uvedeném znění).

Bylo-li dovolání účinně vzato zpět, dovolací soud řízení zastaví, aniž by se zabýval tím, zda jde o dovolání včasné a přípustné. Je tomu tak proto, že důvod zkoumat včasnost nebo přípustnost dovolání má soud jen tehdy, trvá-li dovolatel

na projednání dovolání (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec. Občanský soudní řád, Komentář,

6. vydání 2003, II. díl, str.935).

Vzhledem k popsanému procesnímu úkonu dovolatele proto Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle uvedeného ustanovení dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalobce, který zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalované vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají podle vyhlášky č. 484/2000 Sb.,

ve znění do novely provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb. účinné od 1. 9. 2006,

z odměny advokáta při předmětu sporu vyjádřeného částkou 98.000,- Kč. Její výše takto činí 19.200,- Kč (§ 3 odst. 1 bod 5. cit. vyhlášky). Protože však byl učiněn v tomto případě pouze jediný úkon právní služby, bylo nutno s přihlédnutím k § 18 odst. 1 této vyhlášky určenou výši odměny zástupce žalované snížit o 50 %, na částku 9.600,- Kč. S ohledem na to, že dovolací soud dovolací řízení zastavil, byla uvedená částka odměny podle ustanovení § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 vyhlášky dále snížena o 50 % na 4.800,- Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, nikoliv tedy již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). K nákladům řízení žalované proto podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky ve znění do novely provedené vyhláškou č. 276/2006 Sb. patří též paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 75,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. Celkem výše přisouzené náhrady nákladů dovolacího řízení činí u tohoto vztahu 4.875,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu