30 Cdo 401/2008
Datum rozhodnutí: 18.03.2008
Dotčené předpisy:

30 Cdo 401/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci Z. K., za účasti navrhovatele P. K., zastoupeného advokátem, o způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově


pod sp. zn. 123 Nc 1102/2007, o dovolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. září 2007, č.j. 14 Co 270/2007-13, t a k t o :


I. Dovolání navrhovatele se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatel se svým návrhem domáhal rozhodnutí soudu, jímž by byla jeho manželka Z. K. omezena ve způsobilosti k právním úkonům tak, že může nakládat s majetkem, jehož hodnota nepřesahuje 1.000,- Kč.


Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově usnesením ze dne 15. března 2007, č.j. 123 Nc 1102/2007-3, které bylo doručeno zástupci navrhovatele (stejně jako navrhovateli samotnému) dne 21. března 2007, navrhovatele vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí předložil soudu podle ustanovení § 186 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) lékařské vysvědčení o duševním stavu jmenované. Poté usnesením ze dne 4. května 2007, č.j. 123 Nc 1102/2007-5, řízení v této věci zastavil podle ustanovení § 186 odst. 2 věty za středníkem o.s.ř.


a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Důvodem byla skutečnost, že navrhovatel požadované lékařské vysvědčení nepředložil s tím, že ošetřující lékař manželky vydání této zprávy odmítl. K odvolání navrhovatele pak bylo toto rozhodnutí potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. září 2007, č.j. 14 Co 270/2007-13, kterým bylo současně rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil s rozhodnutím soudu prvního stupně, pokud věc posoudil podle výše uvedeného ustanovení. Usnesení odvolacího soudu bylo doručeno zástupci navrhovatele dne 16. listopadu 2007, přičemž právní moci nabylo téhož dne.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel dne 15. ledna 2008 včasné dovolání, jehož přípustnost odvozuje z ustanovení § 239 odst. 2 písm. a) o.s.ř. Uplatňuje dovolací důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř. Navrhl, aby dovolací soud napadené usnesené zrušil.


K dovolání nebylo podáno případné vyjádření.


Dovolací soud uvážil, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou, zastoupenou advokátem podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., stalo se tak ve lhůtě stanovené ustanovením § 240 odst. 1 o.s.ř., je charakterizováno obsahovými i formálními znaky požadovanými ustanovením § 241a odst. 1 o.s.ř. Poté se zabýval otázkou jeho přípustnosti s negativním závěrem.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Navrhovatelem zmiňované ustanovení § 239 odst. 2 písm. a) o.s.ř. stanoví,


že dovolání je rovněž přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o.s.ř. V tomto případě však nedocenil skutečnost, že řízení v označené věci nebylo zastaveno v souladu s tímto ustanovením, ale na základě ustanovení § 186 odst. 2 o.s.ř., podle něhož nepodal-li návrh na zahájení řízení státní orgán nebo zdravotnické zařízení, může soud uložit navrhovateli, aby do přiměřené lhůty předložil lékařské vysvědčení


o duševním stavu osoby, o jejíž způsobilost k právním úkonům se jedná (dále jen "vyšetřovaný"); není-li v této lhůtě lékařské vysvědčení předloženo, soud zastaví řízení. Ustanovení § 237 až 239 o.s.ř., která vymezují případy přípustnosti dovolání


pak případnou možnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo řízení zastaveno podle ustanovení


§ 186 odst. 2 o.s.ř. věta za středníkem, neupravují.


Protože tak není dán žádný z případů přípustnosti dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona). Rozhodoval, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když dovolání navrhovatele bylo odmítnuto, avšak Z. K. v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. března 2008


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu