30 Cdo 4002/2010
Datum rozhodnutí: 23.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
30 Cdo 4002/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce Ing. L. M. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 175.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 26/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2010, č. j. 25 Co 543/2009 - 70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Žalobce podal proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze včasné dovolání, které bylo sepsáno a podepsáno pouze jím, přitom z obsahu spisu nevyplývá, že by sám dovolatel měl odpovídající právnické vzdělání.
Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, pokud nemá sám odpovídající právnické vzdělání. Dovolání musí být, s výjimkou osob, majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno. Zvolí-li si dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky povinného zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 8. 2010, č. j. 27 C 26/2007 78a, doručeným žalobci dne 28. 8. 2010 (srov. doručenku na č. l. 78), dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. května 2011


JUDr. František I š t v á n e k, v. r.
předseda senátu