30 Cdo 40/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 40/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. Č. , zastoupeného JUDr. Antonínem Janákem, advokátem se sídlem v Příbrami, nám. T. G. Masaryka 142, proti povinným 1) Mgr. V. B. , 2) S. B. , za účasti vydražitelky K. M. , pro 371.209,33 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 0 E 442/99, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. srpna 2013, č. j. 20 Co 274/2013-801, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Povinný 1) je povinen zaplatit oprávněnému k rukám JUDr. Antonína Janáka na nákladech dovolacího řízení částku 1271,- Kč.
III. Ve vztahu mezi ostatními účastníky žádný z nich nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 2. 5. 2013, č. j. 0 E 442/99-744, kterým Okresní soud v Benešově udělil příklep vydražitelce K. M., k budově č. p. objektu bydlení v obci B., části obce M., na pozemku parc. č. 4121 a pozemku parc. č. 4121 zastavěná plocha, v katastrálním území B. u P., obci B., zapsaných na listu vlastnictví č. 3493 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, včetně příslušenství dřevníku a přístřešku pro osobní vozidlo (výrok I.), konstatoval, že vydražitelka učinila nejvyšší podání ve výši 1.346.670,- Kč, na které se jí započítává složená jistota ve výši 300.000,- Kč, a uložil vydražitelce povinnost zaplatit ČR- Okresnímu soudu v Benešově 1 046 670,- Kč do dvou měsíců od právní moci usnesení (výrok II.). Odvolací soud pak napadeným usnesením dále rozhodl, že povinní jsou povinni zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů odvolacího řízení 13.825,- Kč k rukám jeho zástupce.
Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný 1) dovolání. Má za to, že napadené usnesení je v rozporu se skutečným stavem věci, protože soudy se nezabývaly všemi námitkami, jak je povinní uvedli v předchozích podáních. Nesouhlasí se závěry odvolacího soudu a namítá, že dražená nemovitost č. p. v B. u P. nesplňuje všechny náležitosti, jak tyto pro řádný zápis do katastru nemovitostí vyžaduje taxativně český právní řád , že již v době cca před sedmi a více lety byly do spisu založeny veškeré podklady, které prokazují, že stavba byla pořízena v rozporu se zákonem, a že znalecký posudek na uvedenou nemovitost nebyl zpracován plně v souladu se zákonem. Namítá, že soudy obou stupňů nerespektují povinnosti při prodeji nebo dražbě nemovitostí. Uvedl rovněž, že společně před odvolacím soudem vznesli námitku podjatosti senátu 20 Co, a to z důvodu, že členové senátu byli členy KSČ. Rovněž nesouhlasí s výší nákladů odvolacího řízení, které považuje za nadhodnocené. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Oprávněný ve vyjádření k dovolání uvedl, že má za to, že dovolání povinného 1) neobsahuje potřebné náležitosti, neboť povinný brojí pouze proti skutkovému stavu věci, nikoliv proti nesprávnému právnímu posouzení, a navrhl, aby dovolání bylo odmítnuto.
Povinná 2) ve vyjádření k dovolání uvedla, že nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů obou stupňů a navrhla, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Vydražitelka ve vyjádření k dovolání uvedla, že dovolání považuje za nedůvodné, nesplňující náležitosti, a navrhla, aby bylo dovolacím soudem odmítnuto případně zamítnuto.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).
Dovolání není přípustné.
Z § 241a odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).
Podle § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.
Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne.
Z obsahu dovolání je zřejmé, že povinný 1) přípustnost dovolání nikterak nevymezil, natož pak ve smyslu § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013.
Dovolání není přípustné ani proti výroku II. usnesení krajského soudu, jímž byli povinní zavázáni k úhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 13 825,- Kč k rukám zástupce oprávněného, neboť směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.).
Nejvyšší soud tedy postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a dovolání povinného 1) odmítl.
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 16. června 2014
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu