30 Cdo 3977/2015
Datum rozhodnutí: 23.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3977/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci posuzovaného J. K., omezeného ve svéprávnosti, zastoupeného opatrovnicí J. K., o svéprávnost, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 25 P 25/2007, o dovolání opatrovnice J. K. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2014, č.j. 58Co 468/2014-621, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 28. srpna 2014, č.j. 25 P 25/2007-614, přenesl svoji příslušnost na Okresní soud v Benešově s tím, že mu bude spis zaslán po právní moci usnesení.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 58Co 468/2014-621, uvedené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala opatrovnice J. K. dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.
Soud prvního stupně vyzval dovolatelku usnesením ze dne 27. července 2015, č. j. 12 P 51/2015-638, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 4. července 2015, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu