30 Cdo 3973/2013
Datum rozhodnutí: 17.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 3973/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce M. H. , proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 252/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 7. 2013, č. j. 35 Co 303/2013-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í : Odvolací soud v záhlaví uvedeným usnesením ve výroku I. potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byla odmítnuta žaloba doručená soudu dne 27. 11. 2012, a ve výroku II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, aniž byla splněna podmínka zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 8. 2013, č. j. 23 C 252/2012 39, byl žalobce vyzván, aby si pro dovolací v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Žalobci bylo dáno poučení, že nebude-li do patnácti dnů od doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno vyvěšením na úřední desce soudu dne 7. 10. 2013.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) - dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení dovolatele stanoví zákon pro dovolací řízení z toho důvodu, že sepis dovolání a zastoupení dovolatele v řízení o tomto mimořádném opravném prostředku, vyžaduje skutečně kvalifikovanou právní pomoc, neboť na dovolání klade zákon zvýšené požadavky jak formální, tak obsahové, obzvláště po novele dovolacího řízení účinné od 1. 1. 2013.
Protože dovolatel není právně zastoupen, a to ani po výzvě učiněné soudem prvního stupně, a tedy není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud podle § 243b o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2013
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu