30 Cdo 3965/2009
Datum rozhodnutí: 30.07.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 3965/2009

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Miloše Holečka a JUDr. Pavla Vrchy ve věci L. B., omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, zastoupeného stálým opatrovníkem Městem Poděbrady, se sídlem v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, o vrácení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. P 346/2004, o dovolání L. B. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2008, č.j. 22 Co 35/2008-490, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Dovolatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :

Rozsudkem ze dne 28. srpna 2007, č.j. 11 P 346/2004-356, rozhodl Okresní soud v Nymburce, že návrh L. B., který se domáhal, aby mu byla vrácena způsobilost k právním úkonům, se zamítá (výrok I.) a že navrhovateli L. B. nepřísluší právo podat nový návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům po dobu 1 roku od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.). Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, advokátovi ustanovenému L. B. jako opatrovník pro řízení přiznal právo na odměnu a nepřiznal státu právo na náhradu nákladů řízení (výroky III., IV. a V.).
K odvolání L. B. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 8. dubna 2008, č.j. 22 Co 35/2008 490, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku IV. změnil tak, že se o odměně opatrovníka pro řízení nerozhoduje, a ve výrocích I., II., III. a V. jej potvrdil. Odvolací soud také rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
L. B., jemuž byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 19. 5. 2008, podal jako účastník řízení dne 10. 4. 2008 dovolání podle § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nesplnil však podmínku obsaženou v ustanovení § 241 odst. 1 věta první a odst. 4 o.s.ř., podle níž dovolatel musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem a dovolání musí být advokátem sepsáno.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a připomíná, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ni osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, tuto část dovolacího řízení je však třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, jímž se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s podáním učiněným dovolatelem ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6.vydání, Praha 2003, II.díl, str. 1064 až 1065).
Dovolatel, který neprokázal, že by měl právnické vzdělání (což ani netvrdil), není v tomto řízení zastoupen advokátem a dovolání není advokátem sepsáno, jak požaduje výše citované ustanovení § 241 odst. 1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 27. srpna 2008, č.j. 13 P 346/2004-557, doručeným stálému opatrovníkovi dovolatele dne 2.9. 2008, byl dovolatel poučen o povinném zastoupení v dovolacím řízení a bylo mu uloženo, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc advokáta k zastupování v dovolacím řízení a advokátem sepsané dovolání. Byl také poučen, že v případě nesplnění této podmínky řízení ve stanovené lhůtě bude dovolací řízení zastaveno.
Dovolatel podmínku povinného zastoupení v poskytnuté lhůtě nesplnil, a proto Nejvyšší soud jako dovolací soud musel dovolací řízení zastavit podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř.
Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první o.s.ř., ve spojení s § 224 odst. 1 o.s.ř., a § 151 odst.1 o.s.ř. Dovolatel nemá vzhledem k výsledku řízení na náhradu nákladů řízení nárok.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. července 2010

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu