30 Cdo 3944/2014
Datum rozhodnutí: 15.10.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3944/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce M. V., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 19 Nc 3201/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. května 2014, č.j. 8 Co 484/2014-19, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. května 2014, č.j. 8 Co 484/2014-19, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 26. března 2014, č.j. 19 Nc 3201/2014-7, kterým byla odmítnuta podání žalobce ze dne 6. 3. 2014 a 20.3. 2014 podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., pro neprojednatelnost.
Proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podal žalobce dne 26. dubna 2014 vlastnoručně sepsané dovolání.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobce k doplnění dovolání a k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 19. srpna 2014, č.j. 19 Nc 3201/2014-30, s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 25. srpna 2014, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2014

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu