30 Cdo 3920/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 3920/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného Profidebt s. r. o., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby 27221971, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 80, proti povinné Z. Š. , pro 37.567,34 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 12 EXE 1309/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 28. 2. 2013, č. j. 15 Co 151/2013-32, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání proti usnesení ze 7. 11. 2012, č. j. 12 EXE 1309/2012-10, kterým okresní soud nařídil exekuci na majetek povinné k uspokojení pohledávky ve výši 37.567,34 Kč s úroky z prodlení, nákladů předcházejícího řízení i nákladů exekuce a oprávněného. Jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, LL.M. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu