30 Cdo 391/2005
Datum rozhodnutí: 21.03.2005
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 391/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky ve věci péče o nezletilou V. P., zastoupenou Okresním úřadem v Ch. jako opatrovníkem, dítěte matky V. P., a otce J. E., o zbavení rodičovské zodpovědnosti, vedené u Okresního soudu Praha - západ, pod sp.zn. P 23/98, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2002, č.j. 25 Co 89/2002-108, takto:

I. Dovolání otce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 29.8.2001, č.j. P 23/98-82, Okresní soud Praha - západ zbavil V. P., narozenou 28.2.1965, aj. E., narozeného 9.2.1964, rodičovské zodpovědnosti k nezletilé V. P., narozené 14.12.1996, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání otce Krajský soud v Praze rozsudkem Praze ze dne 8.4.2002, č.j. 25 Co 89/2002-108, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal otec nezletilé dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval

v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2 o.s.ř. zmeškání lhůty uvedené

v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že usnesení odvolacího soudu bylo doručeno do vlastních rukou matce nezletilé, otci nezletilé i tehdejšímu opatrovníkovi nezletilé Okresnímu úřadu P. dne 30.4.2002 a že dovolání otce datované dne 12.9.2002 bylo podáno u soudu prvního stupně dne 12.9.2002.

Z uvedeného vyplývá, že dvouměsíční lhůta k podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu otci nezletilé uplynula podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 57 odst. 1 a 2 o.s.ř. dnem 1.7.2002. Protože dovolání podal otec nezletilé u soudu prvního stupně až dne 12.9.2002, je opožděné. S přihlédnutím k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud České republiky dovolání otce nezletilé podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a věty první o.s.ř. - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. března 2005

JUDr. Roman Fiala, v.r.

předseda senátu