30 Cdo 3903/2011
Datum rozhodnutí: 30.11.2011
Dotčené předpisy: § 218a o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř.
30 Cdo 3903/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobců a) T. R., a b) Bc. L. R., proti žalovanému J.L., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 116/2009, o dovolání žalobců proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23 listopadu 2010, č.j. 1 Co 232/2010-79, ve znění usnesení ze dne 25. ledna 2011, č.j. 1 Co 232/2010-113, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. listopadu 2010, č.j. 1 Co 232/2010-79, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 25. ledna 2011, č.j. 1 Co 232/2010-113 (kterým bylo pouze opraveno odůvodnění usnesení ze dne 23. listopadu 2010), odmítl odvolání žalobců podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) pro opožděnost a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalobcům doručeno 20. prosince 2010 a téhož dne nabylo právní moci.
Žalobci dne 22. dubna 2011 napadli uvedené usnesení odvolacího soudu dovoláním. Toto dovolání je opožděné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.). Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení (§ 240 odst. 1 věta druhá o.s.ř.).
Z obsahu spisu vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo žalobcům doručeno dne 20. prosince 2010. Odvolací soud sice poté vydal opravné usnesení, ale touto opravou bylo pouze doplněno odůvodnění rozhodnutí, nedošlo k obsahové změně výroku rozhodnutí. Doručení takového usnesení nemá pro účastníky řízení za následek opětovný běh lhůty k podání dovolání. Proto jestliže toto rozhodnutí napadli žalobci dovoláním doručeným k soudu až dne 22 dubna 2011, stalo se tak opožděně, neboť zákonem stanovená lhůta v tomto případě uplynula v pondělí 22. února 2011. Nejvyššímu soudu České republiky jako soudu dovolacímu (§ 10a o.s.ř.) proto nezbylo, než toto dovolání z uvedeného důvodu odmítnout (§ 218a o.s.ř. ve spojení s § 243b odst. 5 věta první téhož zákona).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 151 o.s.ř., když dovolání žalobců bylo odmítnuto, avšak žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2011


JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.
předseda senátu