30 Cdo 389/2004
Datum rozhodnutí: 25.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 389/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně D. M., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Bytovému družstvu D., o uložení povinnosti, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 13 C 222/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. října 2003, č.j. 9 Co 256/2003-76, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 17.12.2002, č.j. 13 C 222/2002-48, Okresní soud v Mostě uložil žalovanému povinnost podat katastrálnímu úřadu v M. návrh na vklad vlastnického práva k bytu č. 2191/1, v budově bl. 67, která sestává z č.p. 2193, 2192, 2191, spoluvlastnickému podílu ke společným částem domu a vlastnickému podílu na pozemcích parcela č. 3934, 3935, 3936, vše v katastrálním území Most II, ve prospěch žalobkyně, podle kupní smlouvy ze dne 4.4.2002 do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.); současně uložil žalovanému povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 8.418,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 23.10.2003, č.j. 9 Co 256/2003-76, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl (výrok I.) a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 1.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 11.3.2004 (datovaným dne 8.3.2004) vzala žalobkyně své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném

od 1.1.2001 (dále též jen o. s. ř. ) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona

č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. března 2004

JUDr. Roman Fiala, v. r.

předseda senátu