30 Cdo 3878/2014
Datum rozhodnutí: 15.10.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3878/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně E. U. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 10.090.000,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 19/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2013, č. j. 35 Co 390/2013-205, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Městský soud v Praze (dále již odvolací soud ) v záhlaví citovaným rozsudkem odmítl odvolání žalobkyně do vyhovujícího výroku II. o věci samé a změnil jej v napadeném zamítavém výroku o věci samé tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni částku 23.800,- Kč do 15 dnů od právní moci rozsudku , jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala nezastoupená žalobkyně dne 27. února 2014 včasné dovolání s požadavkem bezplatné právní pomoci . Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. června 2014, č. j. 15 C 19/2012-252, doručeným žalobkyni dne 11. června 2014, zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení a odvolací soud, na základě žalobkyní podaného odvolání, toto rozhodnutí potvrdil usnesením ze dne 21. července 2014, č. j. 35 Co 307/2014-259.
Dle § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění této podmínky poučena.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. per analogiam, neboť předpoklady pro aplikaci § 146 odst. 2 o. s. ř. (vzhledem k tomu, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované podle obsahu spisu žádné účelně vynaložené náklady nevznikly) v dané věci splněny nebyly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2014
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu