30 Cdo 3866/2016
Datum rozhodnutí: 25.01.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 3866/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL. M v právní věci žalobkyně M. H. , proti žalované České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, o ochranu osobnosti , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 C 67/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. dubna 2016, č. j. 3 Co 41/2015-135, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 21. dubna 2016, č. j. 3 Co 41/2015-135, potvrdil usnesení ze dne 5. ledna 2015, č. j. 31 C 67/2013-120, kterým Městský soud v Praze odmítl pro opožděnost odvolání žalobkyně proti svému usnesení ze dne 22. 9. 2014, č. j. 31 C 67/2013-94.
Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním.
Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (dále jen o. s. ř.) není dovolání přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. Podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník žalobou pro zmatečnost napadnout i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.
Dovolací soud musí dovolání s ohledem na § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. odmítnout, aniž by se mohl věcí dále zabývat, a to i přes skutečnost, že napadené rozhodnutí obsahovalo poučení o možnosti podat dovolání k Nejvyššímu soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. 21 Cdo 3608/2009, dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2014. sp. zn. 25 Cdo 1686/2014, všechny dostupné na internetových stránkách, www.nsoud.cz ).
Dovolací soud z výše uvedených důvodů dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován ve smyslu ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. ledna 2017


JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu