30 Cdo 3858/2015
Datum rozhodnutí: 17.02.2016
Dotčené předpisy: čl. 30 o. s. ř., čl. 237 o. s. ř.30 Cdo 3858/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci žalobkyně PhDr. H. P., zastoupené JUDr. Markem Bilejem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované Mgr. Ing. R. O., se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 14, zastoupeného Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem se sídlem v Olomouci, Na Střelnici 1212/39, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 21/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2015, č. j. 55 Co 189/2015-76, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen soud prvního stupně ), rozhodující asistentkou soudce, usnesením ze dne 22. dubna 2015, č. j. 11 C 21/2014-63, zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) usnesením ze dne 8. června 2015, č. j. 55 Co 189/2015-76, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně včasným dovoláním, které bylo dne 27. července 2015 doplněno podáním jejího právního zástupce. Nejvyšší soud však podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , dovolání odmítl.
Dovoláním vymezená otázka, zda o žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení je v řízení před soudem prvního stupně oprávněn rozhodovat asistent (asistentka) soudce, nemůže založit přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř., neboť ohledně ní nepředstavuje usnesení odvolacího soudu jiné řešení, než jakého bylo dosaženo v judikatuře Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2014, sp. zn. 30 Cdo 3001/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2015, sp. zn. 30 Cdo 1933/2015).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. února 2016

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu