30 Cdo 384/2003
Datum rozhodnutí: 19.03.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 384/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče o nezletilou L. V., zastoupenou Magistrátem města H. K. jako opatrovníkem, dceru matky L. V., a otce J. V., zastoupeného advokátkou, o úpravu práv a povinností pro dobu po rozvodu a o výživné, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. P 296/96, o dovolání matky proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. března 2002, č. j. 20 Nc 51/2002-404, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

V průběhu řízení vedeném ve shora označené věci vznesla matka nezletilé L. V. námitku podjatosti JUDr. E. V., soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové.

Usnesením ze dne 25. 3. 2002, č. j. 20 Nc 51/2002-404, Krajský soud v Hradci Králové rozhodl tak, že soudkyni JUDr. E. V. nevyloučil z projednání a rozhodnutí této věci.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala matka dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc přezkoumal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2001 (dále též jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napadeno rozhodnutí odvolacího soudu vydané po 1. 1. 2001 a po řízení provedeném podle Občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o. s. ř.). Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 věty první a z ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která za něj jedná - musí být při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem) a současně, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala matka dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (notářem), a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. Okresní soud v Hradci Králové proto matku usnesením ze dne 10. 10. 2002, č. j. P 296/96-459, vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů zvolila zástupcem advokáta (notáře) a aby v této lhůtě podala prostřednictvím zvoleného zástupce řádné dovolání , zároveň ji poučil o následcích nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě. Přestože usnesení bylo matce doručeno dne 21. 10. 2002, matka výzvě dosud nevyhověla; sdělila pouze, že za advokáta si zvolila JUDr. PhDr. O. Ch. , plná moc udělená matkou tomuto advokátu však předložena nebyla. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 4. 2. 2003, která byla matce doručena dne 10. 2. 2003, aby doložila udělení plné moci advokátu JUDr. PhDr. O. Ch., matka reagovala podáním ze dne 12. 2. 2003, které bylo soudu prvního stupně doručeno dne 19. 2. 2003, v němž uvedla, že JUDr. PhDr. O. Ch. na plnou moc , kterou mu zaslala, nereagoval a svou pasivitou dostatečně vyjádřil nezájem zastupovat zdiskreditovanou diskriminovanou matku a že ona jeho svobodné rozhodnutí respektuje ; dále pak uvedla, že nežádá o ustanovení zástupce pro řízení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. .

Z uvedeného vyplývá, že matka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první a § 241 odst. 2 o. s. ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání

matky - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2003JUDr. Karel P odolka, v. r.

předseda senátu