30 Cdo 3838/2016
Datum rozhodnutí: 30.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 3838/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o odškodnění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 45/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2015, č. j. 29 Co 380/2014-81, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Předmětem řízení bylo zaplacení částky 60 000 Kč jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která měla žalobkyni vzniknout v důsledku obsahu odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2012, č. j. 8 A 12/2012-36.
Městský soud v Praze napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, který zamítl žalobu a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, ve kterém zároveň požádala o ustanovení zástupce.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 2. 2016, č. j. 29 Co 28/2016-133, potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který zamítl návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátu pro dovolací řízení. Řízení o dovolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3839/2016, posléze zastaveno.
Usnesením ze dne 30. 3. 2016, č. j. 23 C 45/2013-154, doručeným žalobkyni dne 11. 4. 2016, Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval žalobkyni, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2015, č. j. 29 Co 380/2014-81, s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění výzvy poučena.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (§ 104 odst. 2 o. s. ř), bez jejíhož splnění však v dovolacím řízení nelze pokračovat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2017


Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu