30 Cdo 3805/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3805/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky ve věci umístěného J. H., zastoupeného advokátem, o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 22 L 374/2005, o dovolání umístěného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2007, č.j. 25 Co 98/2007-106, takto:


I. Dovolání umístěného se odmítá.


II. Umístěný nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Mladé Boleslavi usnesením ze dne 9. ledna 2007, č.j.


22 L 374/2005-82, vyslovil ve smyslu ustanovení § 191b odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) přípustnost převzetí umístěného J. H., do ústavu P. l. K. Toto rozhodnutí bylo k odvolání umístěného potvrzeno podle ustanovení § 219 o.s.ř. usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 18. dubna 2007, č.j. 25 Co 98/2007- 106.


Proti usnesení odvolacího soudu umístěný podal dovolání, jehož přípustnost odůvodnil odkazem na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přičemž uplatňuje dovolací důvod ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) téhož zákona, který obsáhle zdůvodňuje. K dovolání se písemně vyjádřila P. l. K., která poukázala jednak


na nepřípustnost tohoto mimořádného opravného prostředku v souzené věci, jednak


na to, že dovolání není samo o sobě důvodné.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240


odst. 1 o.s.ř.), za splnění zákonné podmínky zastoupení dovolatele advokátem (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Dovolání je podle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř. (při splnění konkrétně vymezených předpokladů) přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, resp. proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodováno ve věci samé. V případě napadeného usnesení odvolacího soudu však o takové rozhodnutí nejde.


Podle § 191a o.s.ř. ústav vykonávající zdravotnickou péči, ve kterém jsou umisťovány osoby z důvodů uvedených ve zvláštním předpise, je povinen oznámit


do 24 hodin soudu, v jehož obvodu ústav je, převzetí každého, kdo v něm byl umístěn bez svého písemného souhlasu (odst. 1). Je-li osoba, která byla přijata do zdravotnické péče se svým písemným souhlasem, omezena ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem až v průběhu léčení, je ústav povinen učinit oznámení podle odstavce 1 do 24 hodin poté, co k takovému omezení došlo (odst. 2).


Podle ustanovení § 191b odst. 4 o.s.ř. do sedmi dnů ode dne, kdy došlo


k omezení podle § 191a o.s.ř., soud usnesením rozhodne, zda k převzetí došlo


ze zákonných důvodů (§ 191a odst. 1 o.s.ř.).


Dovolací soud připomíná, že usnesení podle § 191b odst. 4 o.s.ř. je v souladu s ustáleným názorem na charakter tohoto rozhodnutí třeba klasifikovat jako rozhodnutí vydané nikoliv ve věci samé (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne


27. září 2007, č.j. 30 Cdo 1245/2007 - 34). Nejsou tak naplněny předpoklady přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 237 o.s.ř. Na případ rozhodnutí odvolacího soudu v této věci však nepamatuje ani žádná z alternativ přípustnosti dovolání vymezených ustanoveními § 238, § 238a a § 239 o.s.ř.


Protože dovolací soud shledal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu nepřípustným, proto - aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.) - jej odmítl (§ 243b odst. 5 ve spojení s § 218 písm. c/ o.s.ř.).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 3 o.s.ř., když dovolání umístěného bylo odmítnuto, avšak procesní předpis P. l. K. nepřiznává statut účastníka tohoto řízení (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. června 2007, č.j. 30 Cdo 1745/2007-91).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. října 2007


JUDr. Pavel Pavlík,v. r.


předseda senátu