30 Cdo 3771/2011
Datum rozhodnutí: 31.07.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
30 Cdo 3771/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. M. Č., proti žalované České republice, jednající Ministerstvem vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou č. 3, o ochranu osobnosti , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 146/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. června 2011, č.j. 1 Co 113/2011-168, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 27. ledna 2011, č.j. 37 C 146/2006-160, zastavil v označené věci dovolací řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Rozhodl též o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. června 2011, č.j. 1 Co 113/2011-168, usnesení soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se s ohledem na vznik poplatkové povinnosti žalobce (§ 4 odst. 1 písm. c/ zákona o soudních poplatcích) s rozhodnutím soudu prvého stupně plně ztotožnil.
Proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 31. srpna 2011 osobně sepsané dovolání.
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a obč. zák.) konstatuje, že dovolání není v této věci přípustné, neboť právní úprava přípustnosti dovolání obsažená v ustanovení § 236 až § 239 o.s.ř. takovouto možnost v případě potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku neupravuje. Dovolání bylo proto odmítnuto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu