30 Cdo 3766/2013
Datum rozhodnutí: 16.12.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 3766/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobců a) T. K. , b) A. K. , obou zastoupených Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Husitská 3111/11, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky ve výši 320.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 221/2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, č. j. 16 Co 203/2013 - 46, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. , předsedou senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, č. j. 16 Co 203/2013 - 46, odmítl, neboť neobsahuje zákonem předepsané náležitosti, když není podepsáno (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) a neobsahuje vymezení důvodu přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) a dovolacího důvodu (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Tyto vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyly žalobci odstraněny v zákonné lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.). K opožděně podanému doplnění dovolání nemohl Nejvyšší soud přihlížet (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu