30 Cdo 3757/2015
Datum rozhodnutí: 08.03.2017
Dotčené předpisy: § 166 odst. 1 o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř., § 243b o. s. ř.30 Cdo 3757/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., v právní věci žalobce Ušetřeno.cz s.r.o. , dříve AdFinance s.r.o., se sídlem v Praze 4 Michle, Jemnická 1138/1, IČO 24684295, zastoupeného Mgr. Vladimírem Kyzlinkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 1276/36, proti žalovanému Chytrý Honza a.s ., se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/8, IČO 29048770, (dříve chytryhonza.cz, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/8, IČO 28933648), zastoupenému Mgr. Luďkem Šrubařem, advokátem se sídlem v Praze 4 Michle, Hanusova 1537/1, o ochranu autorských práv a proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 7/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2015, č .j. 1 Co 181/2014-63, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. listopadu 2015, č. j . 30 Cdo 3757/2015-91, se doplňuje výrokem III.:
Právním nástupcem původně žalovaného - chytryhonza.cz, s.r.o., se sídlem v Praze 4 , Na hřebenech II 1718/8, IČO 28933648 ve smyslu ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 107 odst. 1 věta třetí téhož zákona je obchodní společnost Chytrý Honza a.s., se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/8, IČO 29048770. O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označený rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním datovaným dne 3. srpna 2015.
Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Brně oddíl C, vložka 154051, dovolací soud zjišťuje, že společnost chytryhonza.cz, s.r.o., IČO 28933648, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zanikla vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností Bonnet.cz spol. s r.o. (nově Chytrý Honza a.s.), IČO 29048770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4. Fúze nabyla účinnosti 1. října 2015.
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20978, bylo dne 1. října 2015 zapsáno, že na nástupnickou společnost Chytrý Honza a.s. (dříve Bonnet.cz spol. s r.o.), IČO 29048770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti chytryhonza.cz, s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 154051. Fúze nabyla účinnosti 1. října 2015.
Podle ustanovení § 103 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle ustanovení § 107 o. s. ř. platí, že jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Ten kdo vstupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (odstavec 4).
Z šetření provedeného v obchodním rejstříku má dovolací soud za zjištěné, že v průběhu dovolacího řízení dosavadní žalovaný zanikl a tím i ztratil způsobilost být účastníkem řízení. Za situace, kdy jeho jmění přešlo na společnost Chytrý Honza a.s., přičemž i povaha věci, o kterou v předmětném sporu jde, to umožňuje, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí (§ 166 odst. 1 o.s.ř., ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243b téhož zákona).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. března 2017

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu