30 Cdo 3756/2015
Datum rozhodnutí: 08.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 3756/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody ve výši 1.000.000 Kč a nemajetkové újmy ve výši 10.000.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 379/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 1. 2015, č. j. 16 Co 499/2014-234, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 13. 7. 2015, č. j. 10 C 379/2009-251, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 10 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. 9. 2015
JUDr. František I š t v á n e k
předseda senátu