30 Cdo 3756/2014
Datum rozhodnutí: 19.11.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 3756/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ÚP VZP ČR České Budějovice, Lannova 5, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému P. Č., pro 107.852,- Kč s příslušenstvím, vedené u Exekutorského úřadu Klatovy, soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, pod sp. zn. 120 EX 1710/08, o dovolání povinného proti usnesení Krajského sudu v Českých Budějovicích z 3. července 2013, sp. zn. 19 Co 1233/2013, takto:

Dovolání řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustavení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu