30 Cdo 3742/2012
Datum rozhodnutí: 12.12.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. b) a c)) o. s. ř.
30 Cdo 3742/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně E. K. , proti žalované MUDr. B. H. , o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 95/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září 2012, č.j. 1 Co 11/2012-72, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. prosince 2011, č.j. 32 C 95/2009-67, výrokem I. určil, že se žalobkyni vrací zaplacený soudní poplatek z žaloby ve výši 4.340,- Kč z účtu Městského soudu v Praze. Výrokem II. uložil žalobkyni sdělit soudu číslo jejího účtu. Usnesení soud prvního stupně odůvodnil tím, že usnesením ze dne 25. 10. 2010, č.j. 32C 95/2009-41, potvrzeným k odvolání žalobkyně usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 9. 2011, č.j. 1 Co 11/2011-52, zastavil s odkazem na § 9 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) řízení ve výše uvedené věci pro nezaplacení jedné třetiny soudního poplatku ve výši 4.340,- Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 2. 11. 2011. Vzhledem k tomu, že soudní poplatek byl zaplacen poté, co bylo řízení pravomocně skončeno, soud rozhodl o vrácení soudního poplatku.
K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 26. září 2012, č.j. 1 Co 11/2012-72, výrokem I. odmítl odvolání žalobkyně a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Konstatoval, že žalobkyně není k podání odvolání subjektivně legitimována, byť byla účastníkem řízení. Vrácením soudního poplatku po skončení řízení (byť se skončením žalobkyně nesouhlasí) jí nevzniká žádná újma na jejích právech.
Proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně (nezastoupená advokátem) dne 21. listopadu 2012 odvolání , které Nejvyšší soud posoudil ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 o.s.ř. jako dovolání, ve kterém žádá o pokračování v soudním řízení.
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, takže vyšel ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. července 2009. Konstatuje, že podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jednotlivé případy přípustnosti dovolání jsou vymezeny v ustanoveních § 237 až § 239 o.s.ř.
Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání proti usnesení o vrácení soudního poplatku, není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Navíc není dovolatelka k podání dovolání ani subjektivně legitimována neboť tímto rozhodnutím jí nevzniká jakákoliv újma na jejích právech.
Dovolatelka sice není zastoupena advokátem, ani nedoložila, že by měla sama právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že její dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k zastavení řízení podle § 104 odst. 2 o.s.ř. Podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. totiž platí, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o.s.ř.; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. b/ a c/ o.s.ř.), aniž musel zkoumat otázku povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., když žalobkyně nemá v dovolacím řízení na náhradu těchto nákladů nárok.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 12. prosince 2012

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r. předseda senátu