30 Cdo 3740/2007
Datum rozhodnutí: 09.06.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 3740/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně České republiky Ú. p. v Č. L., proti žalovanému P. G., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 70.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 8 C 196/2003, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 22. března 2007, č.j. 29 Co 90/2006-55, takto :


I. Dovolání žalovaného se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Okresní soud v České Lípě rozsudkem ze dne 7. září 2005, č.j. 8 C 196/2003-34, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 70.000,- Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 11. 7. 2003 do zaplacení do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.), žalobu v části, jíž se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení úroku z prodlení z částky 70.000,- Kč ve výši 10% p.a. za období od 20. 3. 2000 do 10. 7. 2003, a dále


ve výši 7,5% p.a. za období od 11. 7. 2003 do zaplacení, zamítl (výrok II.), a dále rozhodl o nákladech řízení účastníků (III.) a o povinnosti žalovaného zaplatit státu soudní poplatek (výrok IV.).


K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 22. března 2007, č.j. 29 Co 90/2006-55, rozsudek okresního soudu v napadeném meritorním výroku I. a dále ve výroku III. o náhradě nákladů řízení potvrdil, a výrok IV. změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit České republice, Okresnímu soudu v České Lípě soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok I.). Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).


Proti rozsudku krajského soudu, a to do meritorního výroku I., podal žalovaný, zastoupen advokátem, včasné dovolání, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., a to v dovolání s výslovným odkazem na dovolací důvod ve smyslu


§ 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., t.j., že řízení je postiženo vadou, která mohla mít


za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolatel zásadní právní význam


u dovoláním napadeného rozhodnutí krajského soudu spatřuje v řešení otázky, zda může justice z důvodu ochrany fiskálních zájmů státu odepřít účastníku právo


na ochranu jeho zájmů prostřednictvím ustanoveného zástupce navíc ve věci, kde jsou hájeny promlčené fiskální zájmy téhož subjektu.


Žalobkyně v písemném vyjádření k dovolání odmítla žalovaným v dovolání uplatněnou argumentaci a navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného zamítl.


Dovolání žalovaného proti rozsudku odvolacího soudu ve věci samé není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. Nebylo shledáno přípustným ani podle


§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť dovolatelem výše zformulovaná právní otázka procesního charakteru zjevně nevykazuje judikatorní přesah; jednak je v ní neorganicky konstruován dotaz, zda soudy mohou odepřít účastníku právo na ochranu jeho zájmů prostřednictvím ustanoveného zástupce, a dále nepřípustně vychází z uplatněného důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., t.j. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí věci, jenž v tomto případě uplatnit nelze, neboť dovolání ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. může být podáno jen z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.).


Z vyložených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo


a žalobkyni v dovolacím řízení žádní náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. června 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu