30 Cdo 369/2013
Datum rozhodnutí: 28.02.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 369/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobce Ing. J. K. , zastoupeného JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou se sídlem v Brně, Bartošova 4, proti žalované obchodní společnosti Teplárny Brno, a.s. , IČ 46347534, se sídlem v Brně, Okružní 25, zastoupené Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Kotlářská 51a, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 77/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. dubna 2008, č.j. 1 Co 179/2007-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na nákladech dovolacího řízení částku 7.925, 50 Kč, do tří dnů od právní moci rozsudku, k rukám Mgr. Tomáše Rašovského, advokáta se sídlem v Brně, Kotlářská 51a.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 22. března 2007, č.j. 24 C 77/2005-55, zamítl žalobu, aby žalovaná zaplatila žalobci 900.000,- Kč jako náhradu nemajetkové újmy podle § 13 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen obč. zák. ) a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 8. dubna 2008, č.j. 1 Co 179/2007-70, podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 14. července 2008 vlastnoručně sepsané dovolání.
K dovolání se prostřednictvím svého zástupce vyjádřila žalovaná, která především má za to, že dovolatel není v dovolacím řízení náležitě zastoupen. Proto navrhuje, aby bylo dovolací řízení zastaveno a byly jí nahrazeny náklady tohoto řízení.
Krajský soud v Brně pod č.j. 24 C 77/2005-82 usnesením ze dne 14. července 2008 doručeným žalobci dne 18. července 2008 dovolatele vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal (řádné) dovolání. Bylo též mimo jiné připojeno podrobné poučení o možnosti a předpokladech žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o.s.ř.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21. září 2012, č.j. 24 C 77/2005-106, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 16. října 2012, č.j. 24 C 77/2005-110, bylo rozhodnuto podle ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř., že v řízení bude dále pokračováno na straně žalované se společností Teplárny Brno, a.s., se sídlem v Brně Lesná, Okružní č. 25, IČ 463 47 534. Usnesením téhož soudu ze dne 6. listopadu 2012, č.j. 24 C 77/2005-113, které nabylo právní moci dne 14. listopadu 2012, nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků. Dne 19. listopadu 2012 byla soudu prvního stupně předložena plná moc, kterou žalobce dne 16. listopadu 2012 udělil k zastupování v řízení o dovolání advokátce JUDr. P. S.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání. Vzal přitom v prvé řadě v úvahu čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví. Pokud dovolatel podá sám dovolání nesepsané advokátem, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího z ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., aby jeho zástupce (advokát, resp. notář) takovéto dovolání nahradil, resp. vlastním podáním doplnil, nebo aby ( alespoň ) soudu sdělil, že se s takto podaným dovoláním ztotožňuje. Pokud není takto postupováno, není možno dovozovat, že bylo požadavku povinného zastoupení vyhověno. Z obsahu procesního spisu pak nevyplývá, že by se tak v daném případě stalo.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o tomto dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení musilo být zastaveno, přičemž žalované vznikly v tomto řízení náklady spojené s jejím právním zastoupením.
V dovolacím řízení vznikly žalované v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 6.250,- Kč [srov. § 2 odst. 1, § 6 odst. 1 písm. a), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a č. 64/2012 Sb.] a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb., 399/2010 Sb. a č. 486/2012 Sb.), celkem ve výši 6.550,- Kč, která je po úpravě o 21% daň z přidané hodnoty představována částkou 7.925, 50 Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. února 2013
JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu