30 Cdo 3655/2013
Datum rozhodnutí: 21.11.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3655/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce M. O., proti žalovanému Městu Vyškov, se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 1, o ochranu osobnosti s náhradou nemajetkové újmy ve výši 5.000.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 112/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. listopadu 2012, č.j. 1 Co 250/2012-167, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(243c odst.2 o . s. ř.):


Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 29. listopadu 2012, č.j. 1 Co 250/2012-167, výrokem I. potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. října 2011, č.j. 24 C 112/2011-136, kterým byla odmítnuta žaloba žalobce ze dne 8. prosince 2008 s odkazem na § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobce k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 6. srpna 2013, č.j. 24 C 112/2011-197, s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 9. srpna 2013, avšak tento nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Dovolací soud za situace, kdy napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 29. listopadu 2012, přihlédl k bodu 7. článku II., části první, přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2012. Konstatuje, že podle § 241 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ní osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o. s. ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Dovolací soud je nucen konstatovat, že dovolatel výše uvedené výzvě soudu nevyhověl a pro dovolací řízení si nezvolil ve stanovené lhůtě (resp. ani později) zástupce z řad advokátů, aniž by případně doložil, že splňuje podmínku získání právnického vzdělání, jak je předpokládána ustanovením § 241 odst. 2 písm. a) o .s. ř. Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 věta první o. s. ř., když dovolatel nemá nárok na náhradu nákladů, přičemž však žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 21. listopadu 2013

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu