30 Cdo 363/2014
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 363/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky , se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, identifikační číslo osoby 47114304, proti povinnému Bc. P. Z. , o nařízení exekuce pro 19.174,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 53 EXE 2506/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. června 2013, č. j. 11 Co 503/2013-41, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 2. 10. 2012, č. j. 53 EXE 2506/2012-9, nařídil exekuci na majetek povinného podle platebního výměru ZP MV ČR ze dne 15. 12. 2011, č. j. 0960/2011, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 19.174,- Kč, penále 4.655,- Kč a dále 0,05 % denně z částky 19.174,- Kč od 16. 12. 2011 do zaplacení, nákladů oprávněné a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce pověřil JUDr. Vratislava Pospíšila, soudního exekutora Exekutorského úřadu Ústí nad Labem.
Odvolací soud v záhlaví uvedeným usnesením odvolání povinného dle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnost (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, odmítl, jelikož neobsahovalo žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. února 2014

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph.D.
předsedkyně senátu