30 Cdo 3622/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3622/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci posuzované K. T., omezené ve svéprávnosti, zastoupené opatrovníkem Obcí Hukvaldy, o vrácení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. OP 468/2007, o dovolání posuzované Kateřiny Tobiášové proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. září 2014, č. j. 14 Co 524/2014-434, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. září 2014, č. j. 14 Co 524/2014-434, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 28. května 2014, č. j. OP 468/2007-384, kterým soud prvního stupně zastavil řízení podle ustanovení § 96 odst. 1 a 2 o.s.ř. (protože navrhovatelka vzala svůj návrh v celém rozsahu zpět před jednáním ve věci samé) a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala posuzovaná K. T. dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.
Soud prvního stupně vyzval dovolatelku usnesením ze dne 3. července 2015, č. j. OP 468/2007-492, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Usnesení bylo dovolatelce doručeno vložením do domovní schránky dne 16. července 2015. Výše popsaný nedostatek však nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2015
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu