30 Cdo 362/2014
Datum rozhodnutí: 27.03.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 362/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněného Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale , se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 512/4, identifikační číslo osoby 00514152, zastoupeného JUDr. Ludmilou Zdvořákovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova 309/12, proti povinné H. H. , zastoupené Mgr. Tiborem Stano, advokátem se sídlem v Táboře, Ústecká 704, pro 12.684,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 Nc 4066/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 28. března 2013, č. j. 15 Co 144/2013-66, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Táboře usnesením ze dne 7. 3. 2005, č. j. 4 Nc 4066/2005-5, nařídil exekuci na majetek povinné podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Táboře ze dne 10. 10. 2001, č. j. 24 Ro 458/2001-19, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 12.684,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 7.003,- Kč a dále k úhradě nákladů exekuce. Povinná podala dne 14. 9. 2012 návrh na zastavení exekuce, který odůvodnila jednak tím, že pro její tíživé sociální poměry nelze exekuci provést, jednak námitkou promlčení vymáhaného nároku.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 4. 12. 2012, č. j. 4 Nc 4066/2005-42, pokud jím byl zamítnut návrh povinné na zastavení exekuce pro nemajetnost (výrok I.) a dále zrušil toto usnesení, pokud jím byl zamítnut návrh povinné na zastavení exekuce pro promlčení vymáhané pohledávky, a řízení v této části zastavil (výrok II.).
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. března 2014
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D. předsedkyně senátu