30 Cdo 36/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 36/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobkyně M. H., proti žalovanému K. H., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 13/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. května 2013, č.j. 1 Co 134/2013-312 , takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 16. května 2013, č.j. 1 Co 134/2013-312, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. března 2013, č.j. 24 C 13/2008-299, kterým bylo zastaveno řízení o odvolání žalobkyně proti výrokům I., IV., V., VI. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 12. 2011, č.j. 24 C 13/2008-233, pro nezaplacení soudního poplatku z odvolání a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení. Vrchní soud též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobkyni k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 22. srpna 2013, č.j. 24 C 13/2008-317, s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 27. srpna 2013, avšak tento nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2013.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu