30 Cdo 3575/2006
Datum rozhodnutí: 23.01.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 3575/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilých J., a A., P., zastoupených opatrovníkem, dětí M. P. Š., zastoupené advokátem, a M. P., za účasti prarodičů J., a Z., Š., obou zastoupených advokátem, a Krajského státního zastupitelství v H. K., o úpravu styku otce s nezletilými

a o rodičovskou zodpovědnost otce k nezletilým, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp.zn. P 158/2004, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. května 2006, č.j. 20 Co 70/2006-403, takto:

I. Dovolání otce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Náchodě rozsudkem ze dne 26. října 2005, č.j. P 158/2004-342, pozastavil výkon rodičovské zodpovědnosti otce k nezletilé A. P. (výrok I.), zbavil rodičovské zodpovědnosti otce k nezletilému J. P. (výrok II.), návrh otce na úpravu styku s oběma nezletilými dětmi zamítl (výrok III.) a rozhodl, že Česká republika ani žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (výroky IV. a V.).

Krajský soud v Hradci Králové k odvolání otce rozsudkem v záhlaví označeným rozsudek soudu prvního stupně změnil pouze ve výroku III. tak, že prarodiče nezletilé A. P. jsou povinni otce pravidelně vždy do 15.2. a 15.7. každého roku informovat písemně o zdravotním stavu nezletilé a jejích školních výsledcích (výrok I.), jinak jej potvrdil (výrok II.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III.) a že České republice se nepřiznává právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok IV.).

Otec v podaném dovolání vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2 o.s.ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu byl doručen zástupci JUDr. P. Š. dne 15.6.2006 a že dovolání otce, datované dnem 19.8.2006, adresované Nejvyššímu soudu České republiky, bylo podáno k poštovní přepravě dne 21.8.2006, jak spolehlivě plyne z otisku razítka pošty V. na obálce dovolání.

Z uvedeného vyplývá, že dvouměsíční lhůta k podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu otci uplynula ve smyslu ustanovení § 243c a § 57 odst. 1, 2 o.s.ř. dnem 15.8.2006 (úterý). Pokud otec podal dovolání až dne 21.8.2006, tedy po uplynutí lhůty k jeho včasnému podání, je opožděné; ostatně již samo datování otcova dovolání dnem 19.8.2006 je opožděné.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání otce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218a o.s.ř. aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi pro opožděnost odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť otec nemá s ohledem

na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. ledna 2007

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu