30 Cdo 3550/2015
Datum rozhodnutí: 03.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3550/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. L. M. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 176 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 294/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, č. j. 54 Co 411/2014-70, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, č. j. 54 Co 411/2014-70, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 5. 2015, č. j. 22 C 294/2011-83a, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž dovolateli stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení usnesení. Uvedené usnesení bylo dovolateli doručeno dne 28. 5. 2015.
Dovolatel podáním daným k poštovní přepravě dne 20. 6. 2015 soudu prvního stupně doručil přípis datovaný ke dni 19. 6. 2015 (v němž avizuje předložení plné moci) a plnou moc pro dovolací řízení, jež byla udělena Mgr. Lucii Brusové, advokátce, a byla datována ke dni 12. 5. 2015. Součástí plné moci je prohlášení zmocněnkyně, že se s podaným dovoláním ztotožňuje.
Z výše uvedeného vyplývá, že plná moc dovolatele udělená právní zástupkyni pro zastupování v dovolacím řízení byla podána až po uplynutí soudem stanovené lhůty. Z toho důvodu nemohl dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. k podání, jímž se právní zástupkyně ztotožnila s dovoláním podaným samotným dovolatelem, přihlédnout. Včasné dovolání podané dovolatelem nebylo sepsáno advokátem, tudíž není splněna podmínka dle § 241 odst. 4 o. s. ř.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 2806/2014, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta jako zjevně neopodstatněná usnesením Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. III. ÚS 924/15).
Krom výše uvedeného považuje dovolací soud za potřebné uvést, že i za situace, kdyby plná moc, obsahující prohlášení zmocněnkyně, že se s podaným dovoláním ztotožňuje, byla podána včas, nebylo by možno dovolání vyhovět. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5196/2014 (proti němuž podanou ústavní stížnost Ústavní soud usnesením ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2565/15, odmítl jako zjevně neopodstatněnou), ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2013, neumožňuje zhojení nedostatku povinného zastoupení dovolatele tím, že se jeho zástupce (advokát) ztotožní s dříve samotným dovolatelem podaným dovoláním, aniž by je sám doplnil nebo nahradil.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 3. 2. 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu