30 Cdo 3516/2016
Datum rozhodnutí: 06.09.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241a odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 3516/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Vítem Bičákem v právní věci žalobce A. Ž. , zastoupeného JUDr. Zuzanou Suchanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 6, Glinkova 1659/14, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 4 602,29 Eur s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 60/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2016, č. j. 16 Co 155/2016-100, takto:
I. Dovolací řízení se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, který žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 6. 10. 2015, č. j. 16 Co 281/2015-76.
Odvolací soud uzavřel, že v případě dovolání žalobce nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, tedy ani pro ustanovení zástupce, protože se jedná ze strany žalobce o projev jeho litigiózního (sudičského) chování a jeho žaloba je zjevně nedůvodná. Nebyly tak splněny podmínky § 138 odst. 1 zákona č. 99/1967 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř.), které jsou nutným předpokladem, aby mohl být účastníku dle § 30 o. s. ř. ustanoven zástupce.
Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včasným dovoláním.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 6. 9. 2016, č. j. 30 Cdo 3516/2016-109, dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 20 dní od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení, a to tak, že předloží Nejvyššímu soudu procesní plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupen advokátem, případně doklad potvrzující, že osoba za něj jednající má odpovídající právnické vzdělání. V případě, že by si dovolatel zvolil advokáta, jej poučil, že je nutné, aby již podané dovolání v uvedené lhůtě také podepsal, vlastnoručně podepsaným podáním se s ním ztotožnil, nebo je nahradil podáním vlastním, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena 9. 9. 2016.
Ve vztahu k nyní projednávanému dovolání žalobce na tuto výzvu následně reagoval svým přípisem ze dne 28. 9. 2016, ve které požádal od prodloužení lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 4. 10. 2016, č. j. 30 Cdo 3516/2016-113 žalobci prodloužil lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení stanovenou ve výroku I. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, č. j. 30 Cdo 3516/2016-109, na celkem 50 dnů od doručení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 9.2016, č. j. 30 Cdo 3516/2016-109. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 11. 10. 2016.
Ve stanovené lhůtě, tj. do 31. 10. 2016, plná moc advokáta a jím sepsané dovolání Nejvyššímu soudu doručeny nebyly.
Teprve následně, dne 10. 12. 2016, bylo Nejvyššímu soudu doručeno doplnění dovolání sepsané advokátkou JUDr. Zuzanou Suchanovou, která se současně prokázala plnou mocí udělenou žalobcem dne 16. 11. 2016 pro zastupování v tomto dovolacím řízení.
Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , pro vady odmítl.
Podle § 240 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (odstavec 1 věta první). Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout (odstavec 2 věta první).
Podle § 241a odst. 5 o. s. ř. k obsahu podání, v němž dovolatel uvedl, v jakém rozsahu napadá rozhodnutí odvolacího soudu, nebo v němž vymezil důvody dovolání, aniž by byla splněna podmínka stanovená v § 241, se nepřihlíží.
Podle § 241b odst. 3 v části před středníkem o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky.
Dovolání nebylo v souladu s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř. v průběhu trvání lhůty k dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), ani do uplynutí (prodloužené) lhůty, která byla dovolateli Nejvyšším soudem stanovena ke splnění podmínky stanovené v § 241 o. s. ř. (povinné zastoupení advokátem), tj. nejpozději dne 31. 10. 2016, doplněno o vymezení rozsahu, v jakém se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jakož vymezení důvodu dovolání. K obsahu dovolání sepsanému přímo nezastoupeným dovolatelem, bez doloženého právnického vzdělání, se přitom v tomto rozsahu nepřihlíží (§ 241a odst. 5 o. s. ř.). Dovolání tak ve smyslu § 243c odst. 1 o. s. ř. trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Za situace, kdy v době rozhodování dovolacího soudu je dovolatel v dovolacím řízení již advokátem zastoupen, nemohl dovolací soud postupovat podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 78/2015 (rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou též dostupná na www.nsoud.cz ), a sám zhodnotit, zda jsou u dovolatele splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a případně nezastoupenému dovolateli advokáta ustanovit. Pouze pro úplnost však dovolací soud dodává, že mu byla dne 27. 7. 2016 doručena plná moc advokáta žalobce (ze dne 30. 6. 2016) pro sepsání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 6. 10. 2015, č. j. 16 Co 281/2015-76. Za této situace by se tak jako tak jevilo jako bezúčelné, aby žalobci byl ustanoven advokát pro dovolací řízení ve věci ustanovení zástupce pro dovolací řízení (ve věci samé).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2017

Mgr. Vít Bičák
pověřený člen senátu