30 Cdo 3507/2006
Datum rozhodnutí: 26.09.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 3507/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně D. P., proti žalovanému M. ú. v P., o 60.311,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 6 C 228/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. ledna 2006, č.j. 21 Co 506/2005-22, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Prostějově usnesením ze dne 30. srpna 2005, č.j. 6 C 228/2005-13, řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena M. ú. v P., a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Krajský soud v Brně k odvolání žalobkyně usnesením v záhlaví označeným usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení potvrdil, ve výroku

o postoupení věci změnil tak, že po právní moci usnesení věc nebude postoupena M. ú. v P., a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž vyjadřuje nesouhlas s jeho rozhodnutím.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1

o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání

do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval

v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno,

s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podala žalobkyně dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měla právnické vzdělání. Soud prvního stupně ji proto poté, kdy o její předchozí žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení rozhodl usnesením ze dne 3. srpna 2006, č.j. 6 C 228/2005-40, které nabylo právní moci dne 30.8.2006, tak, že se žalobkyni zástupce v této věci neustanovuje, dalším usnesením ze dne 19. září 2006, č.j. 6 C 228/2005-43, vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; k provedení potřebných procesních úkonů jí určil lhůtu třiceti dnů a upozornil ji, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 26.9.2006, přesto však nedostatek povinného zastoupení dosud neodstranila.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem a aniž by doložila, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224

odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2007

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu