30 Cdo 3505/2014
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 3505/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. ve věci žalobce Ing . P. R., Ph.D. , zastoupeného JUDr. Jarmilou Černou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , identifikační číslo osoby 000 25 429, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 835/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. listopadu 2013, č.j. 24 Co 414/2013-430, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2015 č. j. 30 Cdo 3505/2014-484, se v záhlaví opravuje v označení právního zástupce žalobce na správné znění zastoupeného JUDr. Jarmilou Černou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396 .
O d ů v o d n ě n í :

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2015 č. j. 30 Cdo 3505/2014-484, je postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví uvedeného usnesení je nesprávně uveden jako právní zástupce žalobce JUDr. Josef Červinka, advokát se sídlem v Novém Hrozenkově č.p. 843. Z obsahu spisu se však podává, že právní zástupkyní žalobce je JUDr. Jarmila Černá, advokátka se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396.
Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Nejvyšší soud proto vydal podle ustanovení § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř., opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. října 2015
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu