30 Cdo 3503/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 241 obč. zák. ve znění od 01.01.201330 Cdo 3503/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce V. D. , proti žalované 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu nemajetkové újmy, ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě, pod sp. zn. 33 C 372/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2013, č.j. 8 Co 457/2013-322, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2013, č.j. 8 Co 457/2013-322, jímž bylo potvrzeno usnesení o zamítnutí návrhu žalobce na zproštění JUDr. Sobčíka z funkce opatrovníka a ustanovení nového zástupce pro toto řízení.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o. s. ř. ) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.
V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].
Žalobce podal proti usnesení Krajského soudu v Ostravě dovolání (dále jen dovolatel ), kde uvedl, že opatrovník JUDr. Sobčík nezaložil jím označené důkazy do spisu a zabránil tak jejich projednání v souladu s Listinou základních práv a svobod, a proto by měl být zbaven funkce opatrovníka. Dovolatel dále požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 6. srpna 2013, č.j. 33 C 372/2008-336, zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce pro podání dovolání. Toto usnesení bylo dovolateli doručeno 21. 8. 2013 a nabylo právní moci dne 6. 9. 2013. Následně byl dovolatel usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 9. 2013, č.j. 33 C 372/2008-341, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a byl poučen o důsledcích své nečinnosti. Nicméně, na tuto výzvu dovolatel reagoval pouze žádostí o vyloučení soudkyně a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení nijak neodstranil.
Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a to i přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2013

JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu