30 Cdo 3491/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 3491/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce Ing. J. Č. , proti žalované České republice Ministerstvo spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody ve výši 50 Kč a nemajetkové újmy ve výši 21 400 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 53/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2014, č. j. 22 Co 335/2014-18, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 5. 2015, č. j. 19 C 53/2014-23, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 15 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel podal dne 2. 6. 2015 proti uvedenému usnesení námitky. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 6. 2015, č. j. 19 C 53/2014-25, bylo posledně uvedené usnesení vydané asistentem soudce potvrzeno.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. 8. 2015
JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu