30 Cdo 3457/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3457/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce A. K. , proti žalovanému Městu Františkovy Lázně, se sídlem ve Františkových Lázních, Nádražní 208/5, identifikační číslo osoby 002 53 936, zaplacení částky 3.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 259/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. března 2015, č. j. 13 Co 99/2015-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Okresní soud v Chebu (dále již soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 25. září 2014, č. j. 8 C 259/2014-43, zamítl žalobu o zaplacení částky 3.000.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Krajský soud v Plzni (dále již odvolací soud ) usnesením ze dne 27. března 2015, č. j. 13 Co 99/2015-55, v napadené části, tj. ve výroku II. rozsudku soudu prvního stupně o nákladech řízení, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Proti shora uvedenému rozsudku soudu prvního stupně podal žalobce sám dovolání, aniž by doložil potvrzení o právnickém vzdělání.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. června 2015, č. j. 8 C 259/2014-63, řádně doručeným žalobci dne 23. června 2015, vyzval žalobce k odstranění nedostatku jeho povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě dvaceti dnů a současně jej poučil o tom, že nebude-li předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud nebo dovolací soud ) řízení zastaví.
Žalobce nedostatek povinného zastoupení však neodstranil; podal pouze odpor proti posledně označenému usnesení, ač byl poučen, že proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku pro některé fyzické osoby stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen, nebo že by sám měl právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu