30 Cdo 3456/2010
Datum rozhodnutí: 02.11.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
30 Cdo 3456/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobce JUDr. M. Č., zastoupeného Mgr. Davidem Urbancem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1046/24, proti žalované MARSILEAN, a.s. , se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1067/25, zastoupené JUDr. Filipem Chytrým, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 83/10, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 18/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2010, č.j. 28 Co 544/2009-471, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 15. července 2009, č.j. 7 C 18/2008-412, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal proti žalované určení, že žalobce je výlučným vlastníkem ve výroku blíže specifikovaných nemovitostí (výrok I.), a určil (výrok II.), že žalovaná je výlučným vlastníkem ve výroku taktéž blíže specifikovaných nemovitostí. Výroky III. a IV. pak rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. února 2010, č.j. 28 Co 544/2009-471, potvrdil rozsudek soudu I. stupně v zamítavém výroku ve věci samé a změnil jej ve vyhovujícím výroku ve věci samé tak, že určil, že se žaloba na určení vlastnictví žalovaného k předmětným nemovitostem zamítá (výrok I.). Ve výroku II. pak rozhodl o nákladech řízení.
Toto rozhodnutí odvolacího soudu žalobce napadl dne 27. května 2010 dovoláním, a to v rozsahu, v jakém odvolací soud potvrdil zamítavý výrok prvoinstančního soudu.
Podáním ze dne 30. července 2010 vzal žalobce své dovolání v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
S ohledem na uvedený procesní úkon žalobce, jímž vzal dovolání v této věci zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. odst. 1 písm. c) o. s. ř. (per analogiam), neboť důvody pro aplikaci § 146 odst. 2 o. s. ř. (vzhledem k tomu, že žalované žádné náklady v tomto dovolacím řízení nevznikly) osvědčeny nebyly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 2. listopadu 2010

JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.
předseda senátu