30 Cdo 3439/2015
Datum rozhodnutí: 03.02.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 3439/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce Ing. J. G. , zastoupeného JUDr. Jiřím Bőnischem, advokátem se sídlem v Brně, Ječná 29a, proti žalované M. G. , zastoupené Mgr. Vladislavou Skoupou, advokátkou se sídlem v Brně, Pekařská 13, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 36 C 138/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. února 2015, č. j. 16 Co 498/2012-300, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 30 Cdo 3439/2015-324, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 6. ledna 2016, č. j. 30 Cdo 3439/2015-328, se opravuje tak, že v záhlaví uvedených usnesení se jméno, příjmení a sídlo advokáta zastupujícího žalovanou JUDr. Pavlem Hálou, advokátem se sídlem v Brně, M. Kříže 8 nahrazuje správným Mgr. Vladislavou Skoupou, advokátkou se sídlem v Brně, Pekařská 13.
O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví shora označeného usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015, č. j. 30 Cdo 3439/2015-324, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 6. ledna 2016, č. j. 30 Cdo 3439/2015-328, bylo nesprávně uvedeno jméno, příjmení a sídlo advokáta zastupujícího žalované JUDr. Pavlem Hálou, advokátem se sídlem v Brně, M. Kříže 8. Správně mělo být uvedeno jméno, příjmení a sídlo advokátky zastupující žalovanou Mgr. Vladislavou Skoupou, advokátkou se sídlem v Brně, Pekařská 13.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Podle § 167 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Protože jde o chybu v psaní, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. února 2016
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu