30 Cdo 3408/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.

30 Cdo 3408/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně
J. B.,
zastoupené JUDr. Jarmilou Vilímkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Řeznická 3, proti žalovanému
JUDr. Karlu Hejnému
, advokátuse sídlem v Praze 8, Košťálkova 1105/1, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 131/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2004, č.j. 1 Co 170/2004-97, takto:


I. Dovolání žalobkyně
se odmítá.

II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části první Čl. II, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zákon

č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím není dotčeno.

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2004, č.j. 1 Co 170/2004-97, kterým byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2003, č.j. 37 C 131/2002-80, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2008, sp. zn. 30 Cdo 1941/2007, uveřejněném pod číslem 102 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2008) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. s tím, že žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení
není
přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2010
JUDr. Karel Podolka, v. r.
předseda senátu