30 Cdo 3403/2014
Datum rozhodnutí: 18.09.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3403/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce Ing. V. S., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 243/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. listopadu 2013, č.j. 19 Co 310/2013-69, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. listopadu 2013, č.j. 19 Co 310/2013-69, zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. dubna 2013, č.j. 41 C 243/2011-43.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 6. ledna 2014 dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 6. února 2014, č.j. 41 C 243/2011-71, vyzval žalobce, aby si v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 12. února 2014.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 9. dubna 2014, č.j. 41 C 243/2011-73 (potvrzeným pravomocným usnesením odvolacího soudu), byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2014
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu