30 Cdo 3395/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 3395/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P. , zastoupené JUDr. Markem Bilejem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 90 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 31 C 100/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. března 2015, č. j. 30 Co 98/2015-187, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze jako soud odvolací potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 11. února 2015, č. j. 31 C 100/2014-179, kterým byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely dovolacího řízení. Usnesení odvolacího soudu bylo žalobkyni doručeno dne 2. dubna 2015.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dne 3. dubna 2015 dovolání, při jehož podání nebyla zastoupena advokátem.
Usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. července 2015, č. j. 31 C 100/2014-197, byla žalobkyně vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta, své zastoupení prokázala plnou mocí a prostřednictvím zmocněného advokáta podala řádné dovolání. Současně byla žalobkyně poučena, že nebude-li do 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu prvního stupně plná moc pro zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 19. července 2015.
Podáním učiněným dne 24. července 2015 žalobkyně požádala o prodloužení lhůty stanovené v citovaném usnesení. Její žádosti však nebylo vyhověno. Následujícím přípisem doručeným dne 3. srpna 2015 žalobkyně soudu sdělila, že se jí podařilo sjednat právní zastoupení a zároveň zdvořile žádala, aby soud nepřihlížel k tomu, že nebyla dodržena soudcovská lhůta pro zvolení právního zástupce a doplnění dovolání. Doplněné dovolání žalobkyně proti napadenému rozsudku bylo, společně s plnou mocí pro dovolací řízení ze dne 22. července 2015, soudu prvního stupně doručeno dne 31. července 2015.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání (nejde-li o výjimku podle § 241 odst. 2 o. s. ř.), představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., lhůta k doplnění dovolání se prodlužuje až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky.
Soud prvního stupně stanovil žalobkyni ke zvolení právního zástupce a podání řádného dovolání lhůtu v délce 5 dnů ode dne doručení výzvy. Vzhledem k tomu, že doplněné dovolání bylo společně s plnou mocí právního zástupce dovolatelky soudu prvního stupně doručeno až po uplynutí určené lhůty, nelze k nim pro jejich opožděnost přihlížet a podmínku § 241 odst. 1 věta první o. s. ř. je tak třeba mít za nesplněnou. S ohledem na značné množství žalobkyní podávaných dovolání si žalobkyně musela být vědoma podmínky povinného zastoupení, a proto lze i lhůtu 5 dnů k jejímu splnění, stanovenou soudem prvního stupně, považovat za dostatečnou. K žádosti dovolatelky a prominutí zmeškání dané lhůty nelze než odkázat na § 240 odst. 2 věta první o. s. ř., který prominutí jejího zmeškání zapovídá. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem a v souladu s § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. srpna 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu