30 Cdo 3364/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3364/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha, v právní věci žalobce P. B., proti žalované I. Š., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 50 C 21/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. října 2013, č.j. 1 Co 290/2013-237, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. října 2013, č.j. 1 Co 290/2013-237, výrokem I. potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 4. června 2013, č.j. 50 C 21/2012-210, kterým soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku v souladu s § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a o osvobození od placení soudních poplatků.
Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 21. ledna 2014, č.j. 50 C 21/2012-269, zamítl návrh žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobce usnesením ze dne 23. června 2015, č.j. 50 C 21/2012-325, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 20. července 2015, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů není ve smyslu ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. odůvodněn.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu