30 Cdo 3360/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201330 Cdo 3360/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha ve věci žalobce B. V. , zastoupeného JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem se sídlem v Kolíně IV., Sladkovského 13, proti žalované České republice Ministerstvu zdravotnictví , se sídlem v Praze 2, Palackého 4, o měsíční rentu 25.000 Kč a o zaplacení částky 8.000.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 54/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2014, č. j. 35 Co 274/2014-220, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením odmítl odvolání žalobce, neboť obsahovalo vady, pro něž nelze v řízení pokračovat.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež však Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 [viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. (dále jen o. s. ř.)] odmítl jako nepřípustné, neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 27. 8. 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu