30 Cdo 3358/2015
Datum rozhodnutí: 28.08.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 3358/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce I. M. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 36/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2014, č. j. 25 Co 438/2014 - 121, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. září 2014, č. j. 15 C 36/2013-102, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 25. března 2015 dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.
Usnesením ze dne 7. ledna 2015, č. j. 15 C 36/2013-123, které bylo žalobci řádně doručeno dne 27. ledna 2015, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě deseti dnů. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z podaného dovolání nevyplývá, že by byl žalobce právně zastoupen. Soud prvního stupně stanovil žalobci ke zvolení právního zástupce a podání řádného dovolání lhůtu v délce deseti dnů ode dne doručení výzvy. Žalobce však ani poté nedoložil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem a v souladu s § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. dovolací řízení zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. srpna 2015

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu