30 Cdo 3347/2014
Datum rozhodnutí: 28.08.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3347/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce M. T., o 5,000.000,- EUR, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 460/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna 2014, č.j. 30 Co 528/2013-44, ve znění usnesení ze dne 1. dubna 2014, č.j. 30Co 528/2013-54, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. ledna 2014, č.j. 30 Co 528/2013-44, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 1. dubna 2014, č.j. 30Co 528/2013-54, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 26. září 2013, č.j. 32 Nc 1460/2012-35, kterým byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 21. července 2014, č. j. 32 Nc 1460/2012-62, vyzval žalobce, aby si v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 28. července 2014, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu