30 Cdo 3342/2014
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 3342/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph. D. v exekuční věci oprávněného Ing. J. S. , zastoupeného Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou branou 12, proti povinným 1) Ing. Z. N. , a 2) E. N. , pro 3.738.480,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 EXE 5148/2011, pověřeným soudním exekutorem Mgr. et Ing. Jiřím Proškem, Exekutorský úřad Plzeň město, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. května 2013, č. j. 23Co 226/2013-136, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 27. 2. 2013, č. j. 1 EXE 5148/2011-125, kterým okresní soud zamítl návrh povinného 1) na zastavení exekuce.
Povinný 1) napadl usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože ze spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 10. 7. 2014, č. j. 1 EXE 5148/2011-178 (jemu bylo doručeno dne 17. 7. 2014), vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. srpna 2014 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D. předsedkyně senátu